+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

O nás

I CESTA JE CÍLEM

Charakteristika školy

Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín je úplnou základní školou s I. a II. stupněm, v každém ročníku jsou dvě paralelní třídy, průměrná naplněnost se pohybuje mezi 23 – 24 žáky na třídu. Počet žákůškoly je přibližně 400 žáků. Spádovost obvodu školy není příliš velká, do naší základní školy dojíždějí žáci z Chotče, Svatojánského Újezda, Šárovcovy Lhoty, Hřídelce, Lánů, Uhlířů a z Brtve, někteří žáci dojíždějí z Mlázovic, z Tetína a z Bělé u Pecky. Základní škola K.V.Raise Lázně Bělohrad je jedinou školou ve městě.

Budova školy se skládá ze dvou stavebně propojených budov. Původní historická budova z roku 1875 byla v r. 1991 rozšířena o budovu novou. Vznikl tak komplex dvou navzájem stavebně propojených jednotek dispozičněřešených do tvaru písmene L a ohraničujících prostor školního dvora. Základní škola K. V. Raise leží u silnice II. třídy směr Hořice.

Naše záměry

Základními dlouhodobými koncepčními záměry školy jsou :

1. Vytváření klidného, motivujícího, lidského a partnerského prostředí pro žáky a zaměstnance školy a vytváření podmínek pro všestrannýrozvoj a osobnostní růst každého jedince jako unikátu

2. Snaha o zabezpečení příjemného, moderního a účelného prostředí pro vzdělávání žáků a pro práci zaměstnanců, intenzivní péče o rozvoj materiálních podmínek školy

3. Budování prostoru pro vzájemnou informovanost, komunikaci, spolupráci a otevřenost mezi školou (žáci + zaměstnanci), veřejností (rodiče + ostatní obyvatelé Lázní Bělohradu) a zřizovatelem

4. Posilování postavení školy jako instituce veřejné služby a neustálá snaha o posilování důvěry vůči škole Společným průsečíkem úsilí všech zainteresovaných stran je vytváření školy, která není jen „továrna na vědomosti“, ale je to organismus s kvalitním vnitřním životem, jehož produktem jsou vzdělaní, zdraví, komunikující, motivovaní lidé s vlastním názorem, kteří si budou vědět rady jak žít kvalitní život v evropském (eventuelně světovém) prostoru.

Jak dosáhneme cílů

Ke splnění dlouhodobých cílů chceme především :

♦ vzdělávat žáky školy tak, aby narůstal nejen jejich vědomostní záběr, ale aby se dostatečně profilovali ve svých postojích, dovednostech a morálních a charakterových vlastnostech s cílem uplatnit se v praktickém životě

♦ stanovit vzdělávací strategie s hlavním cílem – vzdělávat žáky především s ohledem na jejich uplatnitelnost v budoucnosti (motivace celoživotně se vzdělávat), vést žáky školy k jazykovým znalostem a dovednostem, vnitřně je motivovat s ohledem na nutnost dorozumět se v cizím jazyce

♦ zajistit pro žáky dostatečné zázemí v oblasti IT a vést je k využívání informačních technologií v každodenním životě

♦ zvyšovat podíl takových metod výuky, které vedou žáky k týmové sounáležitosti, vzájemnému poznání, pomoci a respektování se

♦ vést žáky k dodržování stanovených pravidel, ukazovat jim a naučit je v protikladu k celospolečenskému názoru, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, a nikoliv od toho, aby se porušovala

♦ vést žáky k odpovědnosti za sebe sama, za spolužáky a rodinu, za přírodu i civilizační rozvoj, učit je chránit hodnoty, jejichž ničení ohrožuje samotnou lidskou civilizaci (příroda, lidskýživot, kultura…)

♦ pracovat se žáky v oblasti mediálních informací, naučit je třídit informace na důležité a nedůležité a vést je k využití důležitých informací pro vlastní rozvoj, být příkladem pro žáky, být pro ně partnerem, který dovede naslouchat, pochopit je, má zájem a je schopen jim pomoci a respektuje je jako svébytná individua

Vzdělávání pro život

1. Stejná péče pro žáky různě nadané, „neškatulkování“ žáků podle intelektu, talentu a schopností

2. Partnerství a vzájemné respektování se

3. Dodržování slibů, dohod, pravidel

4. Otevřenost, péče o zdravé a fungující všestranné informační toky