+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Školské poradenské pracoviště je tvořeno těmito pracovníky školy : 

Mgr. Lidimila Grohová – speciální pedagožka 

Mgr. Štěpánka Beránková – výchovná poradkyně

Mgr. Ondřej Flégl – ŠMP 

Jaroslav Jirásko – ředitel školy 

Mgr. Gabriela Prodělalová, Mgr. Dita Hylmanová – psycholožky

ČINNOST ŠPP 

 • budování příznivého klimatu školy
 • kariérové poradenství
 • koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 • průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštním zřetelem k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k žákům nadaným
 • odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc při realizace rovných příležitostí žáků
 • pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory
 • poradenská činnost pro zákonné zástupce
 • prevence sociálně patologických jevů
 • včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
 • práce s kolektivem třídy
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy